НОВИНИ

Обмисляме спад и на цената на газа, заяви Боев

03.01.2014

През първите три месеца на 2014 година ще анализираме възможностите за намаляване на цената на природния газ, заяви председателят на ДКЕВР Боян Боев, цитиран от БГНЕС.
"Смятам, че има резерви за подобно намаление, искрено се надявам действително да открием такива. Дано получим резултата, на който се надяваме и да успеем да намалим още цената", добави още председателят на държавния регулатор.
Боев съобщи, че в началото на следващата година предстоят изчерпателни одити в трите електроразпределителни дружества.
"Дали сме си срок от 4 месеца за извършване на одитите, ако се налага този срок ще бъде удължен, за да може да анализираме информацията, която ще получим. Сигурен съм, че информацията ще е достатъчно голяма, за това одитиращите екипи няма да са от 5 души, а от много повече", заяви той.

Източник: www.expert.bg

Започва проектирането на междусистемната газова връзка България – Сърбия

02.01.2014

Министерството на икономиката и енергетиката стартира открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:
"Проектиране, упражняване на авторски надзор и консултантски дейности на строеж "Междусистемна газова връзка България – Сърбия на българска територия". Процедурата ще бъде финансирана по ОП "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 (ОПРКБИ) във връзка с изпълнението на проект "Изграждане на междусистемна газова връзка България – Сърбия".
Той е одобрен за финансиране със Заповед № РД-16-1816 от 21.12.2012 г., изменена със Заповед № РД-16-620 от 19.04.2013 г. и Заповед № РД-16-1168/23.08.2013 г. на ръководителя на Договарящия орган за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO003-2.3.03 "Изграждане на междусистемна газова връзка България – Сърбия".
Бенефициент е Министерството на икономиката и енергетиката. Предвижда се в рамките на процедурата да бъде изготвен окончателен вариант на Подробен устройствен план – Парцеларен план, както и инвестиционен проект. Изграждането на междусистемната газова връзка България - Сърбия ще осигури възможност за гарантиране сигурността и диверсификация на доставките на природен газ за България чрез алтернативни маршрути и източници. Поетапно ще бъде увеличено потреблението на природен газ, както и ще даде възможност за бъдещо проектиране и изграждане на отклонения за газоснабдяване на гр. Сливница, гр. Драгоман и гр. Годеч. С реализирането на газовата връзка между България и Сърбия ще бъде повишен инвеститорският интерес в пограничните региони, през които преминава газопроводът. Икономическите ползи от реализацията на проекта ще бъдат както за потребителите, така и за доставчиците.

Източник: МИЕ

Разрешение за PGNiG за свободна продажба на природен газ

05.09.2013

Полският парламент одобри изисквания за свободна продажба на природен газ за държавната газова компания „PGNiG” Полският парламент одобри изисквания към държавната газова компания „PGNiG”, да продава природен газ чрез търг на пазара на едро, започвайки с 30% от общите продажби на газ, увеличавайки ги на на 40% през 2014 г., достигайки 55% през 2015 г. и продължавайки така и през следващите години. Тези стойности са по-ниски от първоначално предложения дял на задължителни свободни продажби (30%, 50% и 70%). За да влезе в сила това изменение на полският Закон за енергетиката, то следва да бъде одобрено и от полският президент.

Обменът на природен газ между Холандия, Великобритания и Белгия може да бъде по-ефективен
Пазарна консултация, проведена от регулаторите на Холандия, Великобритания и Белгия установи, че въвеждането на новите европейски правила за преноса на газ през границите и подобрения проект на правила за пренос на газ на територията на държавите, могат да направят по-ефективна търговията с природен газ между тях. Консултативният документ, издаден през миналия м. октомври, включва предварителен анализ на потоците през тръбопроводите „IUK” и „BBL”, свързващи Великобритания с европейския континент. Бе констатирано, че потоците по тези газопроводи не се влияят изцяло от ценовите сигнали. Често потока на природен газ е насочен от държава с по-високи ценови нива към държава с по-ниски. Също така, капацитета на газопроводите не е изцяло запълнен през дните, когато маржа между цените на природния газ в тези държави е изключително голям. Според участниците в тази консултация, предстоящото въвеждане на нови европейски правила за пренос на природен газ в голяма степен ще премахнат бариерите пред търговията с газ между държавите. От друга страна, участниците посочват, че ценовия режим за пренос на газ в някои страни, допринасящ за осъществяването на обмен на природен газ, не винаги се съобразява с ценовите сигнали на различните пазари. Консултативен документ, относно регулирането на тарифите за пренос на природен газ Италианският енергиен регулатор – „Aeeg”, публикува консултативен документ („330/2013/R/GAS”), относно регулирането на тарифите за пренос на природен газ и услугите по диспечиране за четвъртия регулаторен период (2014 г. – 2017 г.). С документа „Aeeg” анализира някои въпроси, свързани с процеса на определяне на тарифите за пренос на природен газ и предлага: (1) да подобри съществуващата методология така, че тарифите за пренос и диспечиране да са по-разходоориентирани; (2) да увеличи прозрачността при определянето на тарифите; (3) да въведе компонент, отразяващ капацитета, с цел покриване на позволените оперативни разходи и (4) да въведе нови правила, за да гарантира, че тарифите покриват разходите за предоставяните услуги, дори при предоставяне на капацитет за период по-кратък от една година.

Източник: Институт за енергиен мениджмънт