ЗА НАС

Какво е "Kлъстер Природен Газ"

"Клъстер Природен Газ" е сдружение с нестопанска цел, което обединява фирми, научни институции, неправителствени организации и други структури от областта на използването на природен газ като ефективен и екологичен енергоносител.


Каква е нашата мисия

Създаване на благоприятни условия за развитие на Газовата индустрия в България, повишаване на конкурентоспособността на сектора на национално и международно ниво.


Каква е нашата дейност

  • Обучение и сертификация на специалисти за проектиране, изграждане и експлоатация на енергийните системи на природен газ;

  • Обновяване и внедряване на нови технологии и иновации

  • Създаване на браншови стандарти за проектиране и изграждане на газопроводи, газови мрежи, съоръжения и инсталации;

  • Включване на природния газ в разработваните интелигентни енергийни мрежи (smart grid) и др.

  • Научно - изследователска дейност на академичните кадри с интереси в енергийния сектор;

  • Популяризиране на икономическите, социалните, екологичните възможности, предлагани от енергийния бизнес и информиране на обществото за развитието и постиженията в тази област

  • Предоставяне на правна помощ и консултации

  • Образователна дейност / провеждане на курсове, семинари и др. /

  • Разработване на проекти с възможност за Европейско финансиране

Членове